Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
  0.00 (0.00 Sk) s DPH
 • Zobraziť

Obchod.podmienky

Obchodné podmienky elektronickej predajne www.alternatory-startery.sk

1. Základné ustanovenia

Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s nasledujúcimi podmienkami a súhlasí s nimi v plnom rozsahu:

Prevádzkovateľ: Ing. Erik Janota, U Hřiště 262, 763 61 Pohořelice, Česká republika
Prevádzkareň: Otrokovice, Česká republika
IČ: 64320995 DIČ: CZ7701254143

Ďalej len „predávajúci“

Kupujúci akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhláseného predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené ináč. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, vo svojom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Predmetom zmluvy je tovar výslovne uvedený v objednávke. Všetky podané a spätne potvrdené objednávky sú považované za záväzné.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www.alternatory-startery.sk, v katalógoch, prospektoch a inej tlači predávajúceho sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadením platným na území ČR.

3. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v okamžiku záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie elektronické, toto potvrdenie je realizované pri odoslaní elektronickej objednávky.
Predávajúci si môže v jednotlivom najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky a vystavením zálohovej faktúry až na 100% cenu za objednaný tovar. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti, adresy apod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak kupujúci odmietne autorizovať objednávku požadovaným spôsobom, objednávka sa považuje za neplatnú.
Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je pokladaná za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstva), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia (ten bude oznámený pri spätnom potvrdení). V prípade osobného odberu tovaru sa za dátum a miesto uzavretia kúpnej zmluvy považuje dátum prevzatia tovaru.
Informácie o produktoch nie sú záväzné a prevádzkovateľ za informácie neručí žiadnym spôsobom. Prevádzkovateľ informácie preberá od výrobcu tak, ako ich dostane a dáva ich k nahliadnutiu kupujúcemu, ktorý si ich pravosť  musí overiť u výrobcu. Nesprávna informácia na webe o produkte nie je dôvodom/podnetom k vráteniu/reklamácii produktu a tieto reklamácie nie sú uznané.

4. Dopravné služby, platobné podmienky

Tovar zasielame prostredníctvom spoločnosti PPL, DHL, Českou poštou, alebo inou prepravnou firmou. Tovar je možné zaslať na dobierku, prípadne je možné zvoliť formu úhrady zálohou – vopred na základe potvrdenej objednávky. Zásielku odosielame v okamžiku pripísania peňazí na účet spoločnosti. Forma úhrady prevodom je určená pre autorizovaných zákazníkov. Cena poštovného, dopravného je počítaná podľa hmotnosti a rozmerov a vychádza z aktuálnych cenníkov prepravných firiem. Dopravca doručuje do 48 hodín od odovzdania zásielky z našej expedície. Pokiaľ nie je pri prvom pokuse odovzdania úspešná, zanechá dopravca (väčšinou Pošta š.p.) dobierkový lístok na mieste doručenia a uloží zásielku na najbližšej pošte, kde ste povinný si zásielku vyzdvihnúť. Dopravca sa podľa zmluvy zaväzuje doručiť tovar pred dom alebo predajňu. Žiadame Vás, aby ste sa vždy pripravili na doručenie tovaru.

5. Cena

Ponúkané ceny uvedené na internetových stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru, a to i po objednaní produktu. Zákazník nemá nárok na právne vymáhanie dodržania uvedenej ceny v prípade v internetovom katalógu. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho, prípadne zaplatená dobierka pri prevzatí tovaru kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Daňovým dokladom je takisto pokladničný doklad vydaný pri platbe za hotové pokladňou predávajúceho. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté ináč. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy a balné, pokiaľ sa účtuje.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a)
Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví ináč. „Deň dodania tovaru“ podľa obchodného zákonníka: Hlava II, oddiel 2, § 412 odst. 1.

Predávajúci do predajnej ceny niektorých produktov započítava zálohovú čiastku za starý diel CORE, ktorý je vratný. Vratný diel(y) CORE (vratný diel CORE je uvedený na Faktúre spolu s tovarom, požadujúcim vrátenie starého dielu) je Kupujúci povinný odoslať do 14 dní späť v pôvodnom obale od nového dielu a priložiť identifikačné údaje (viď. kópia faktúry). Vratné diely CORE musia spĺňať kritéria pre vrátenie, ktoré sú zasielané pri fakturácii tejto položky (nesmie byť mechanicky poškodený,  korózia, nekompletný atď.) Pri tovare, ktorý bude vybraný a zakúpený s odkazom na vyzdvihnutie (osobný odber) na predajniach uvedených v kontaktoch nemôžeme zaistiť zákazníkom e-shopu rovnaký predajný servis ako bežným nakupujúcim. Tzn. že ďalšie úkony s tovarom zakúpeným prostredníctvom predajne www.alternatory-startery.sk – ako je napr. montáž, meranie dobíjania, úprava, zaškolenie obsluhy, a pod. nebudú poskytnuté ZDARMA.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína bežať odo dňa záväzného potvrdenia objednávky, za podmienok obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, predávajúci sa zaväzuje vyexpedovať ich alebo odovzdať dopravcovi do 24 hod. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.
V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 24hod., predávajúci oznámi predpokladaný termín dodania kupujúcemu. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza podliehajú ustanoveniam (Česká republika) z.č. 101/2000 Zb., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Všetko nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi z.č. 101/2000 Zb., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Zákazník súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok.
 

8. Záruka
 1. Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Predávajúci poskytuje záruku za úplnosť a bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v dobe dodania.
 3. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne, telefonicky alebo emailom, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 4. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov, a to po dobu uvedenú v záručnom liste. Záruka a vzťahuje na výrobné vady,ktoré sa môžu po dobu záručnej lehoty vyskytnúť. Ak nie je k výrobku dodávaný záručný list, platí zákonom stanovená záručná lehota (pokiaľ nie je uvedené ináč).
 5. Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľa (nákup na IČ). V tomto prípade nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru v ČR. U repasovaného  tovaru, ako sú štartéry a alternátory, je záruka stanovená na 6 mesiacov.
 6. Podmienkou pre bezplatné odstránenie chýb v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov Predávajúceho alebo podľa Predávajúcim priloženého návodu na použitie.
 7. Pokiaľ Kupujúci alebo iné osoby než Predávajúci vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej lehoty, stráca Kupujúci práva z poskytnutej záruky.
 8. Záruka sa nevzťahuje na vady, spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci taktiež neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmerného namáhania podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na chyby tovaru, spôsobené nepriaznivými klimatickými vplyvmi, ktorým je tovar vystavený.
 9. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď.
 10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné teda považovať za vadu a nie je možné ju ani reklamovať.
 11. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.
 12. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli: mechanickým poškodením tovaru, elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje), používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojej teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi podmienkam obvyklým, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 13. Ak sa vyskytne u nakúpeného tovaru vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za chyby predaného výrobku na prevádzkarni, kde tento tovar Kupujúci zakúpil. Kupujúci je povinný vždy preukázať pôvod tovaru konkrétnou faktúrou (prípadne účtenkou), ktorá zároveň slúži ako jeho záručný list. Tento doklad musím obsahovať všetky údaje potrebné k identifikácii, na ktorú je uplatňovaná zodpovednosť za vady.
9. Reklamácia
 1. Všetky reklamácie je nutné posielať na reklamačný email viď. sekcia „kontakt“
 2. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, ktorým sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom zákazníkovi.
 3. Kupujúci zakúpený tovar zašle predávajúcemu a predloží mu všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda dodací list a záručný list (pokiaľ bol súčasťou balenia). Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim. Reklamačná adresa prevádzkovateľa je zhodná s jeho prevádzkarňou alebo kamenným obchodom. Pri tomto postupe bude reklamačná doba predĺžená o dobu nutnú na preposlanie produktu do autorizovaného servisu predajcom (cca 14 dní).
 4. Kupujúci chybný tovar na reklamáciu zašle prepravnou službou – na vlastné náklady. Balík musí byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a musí obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, dodacieho dokladu, záručný list, podrobný popis závad a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady prevádzkovateľa nebude prijatý.
 5. V závislosti na druhu chýb a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä potom (Česká republika) zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, najmä aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový. V prípade neoprávnenej reklamácie zákazník hradí náklady vzniknuté prevádzkovateľovi reklamovaným tovarom.
 6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov či neodborného servisu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciu. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Analýza závady od 10 EUR do 25 EUR. V prípade neuznanej reklamovanej závady budú účtované náklady so zistením a analýzou závady. V prípade realizácie opravy sa tieto poplatky neúčtujú, ale vychádza sa z nákladov na opravu a z hodinovej sadzby príslušného servisu.
 8. Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 14-tich dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí produktu v prípade neoprávnenej reklamácie, účtujeme skladné vo výške 1 EUR za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený produkt nevydať, pokiaľ nebude uhradená celá čiastka za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto čiastka prevýši aktuálnu predajnú cenu produktu je predajca oprávnený produkt predať a vzniknuté náklady takto pokryť.
 9. Tovar na reklamáciu posielajte v obale. Dopravca neručí za zlé zabalené zásielky. Výrobca neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom.
 10. V prípade potreby dobropisovať už zakúpený tovar, Vám bude elektronickou cestou zaslaný dobropis. Jeden dobropis prosím podpíšte, doplňte čitateľne a jasne číslo účtu na ktorý Vám máme čiastku pripísanú k dobru poslať a zašlete ho späť na adresu nášho sídla -  viď. sekcia kontakt. Akonáhle príde potvrdený dobropis bude Vám čiastka prevedená na Váš účet do 30-tich dní.
 11. Dobropisovaná čiastka za tovar bude vždy ponížená o celkovú cenu za dopravu a za balné. Celková cena je vždy na faktúre rozdelená na čiastku započítanú v cene produktu a doplatok za dopravu. Celková cena za dopravu a balné predstavuje od 1 EUR do 20 EUR za jeden produkt.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim a vrátenia tovaru prevádzkovateľovi, bude kupujúcemu vrátená len čiastka za zakúpený produkt, nie cena za dopravu a balné.  Viď. bod o dobropisovaní . V súlade s bodom 16.
10. Podmienky a postup pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy uzavretej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie (vrátenie tovaru)

Ak objednávate tovar ako súkromná osoba (nie teda na IČO), máte v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena. Vratený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (môže byť poškodený úmerne nutnosti vybalenia veci). Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s dokladom o kúpe. Náklady na prepravu tovaru nesie zákazník. Tovar posielajte doporučene a radšej ho poistite, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku), zásielky na dobierku nebudú prijaté. Vždy, prosím, použite baliaci papier alebo kartón tak, aby nemohlo behom prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a poškodeniu tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar budú vrátené na Váš účet po doručení tovaru na našu adresu do 30-tich kalendárnych dní.

V akých prípadoch sme oprávnení jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka preverovať, zamietnuť a prípadne sa i brániť všetkými zákonnými prostriedkami:
 • Tovar nebude vrátený v originálnom nepoškodenom obale.
 • Tovar bol používaný, zabudovaný, inštalovaný a pod.
 • Na tovare sa vyskytla závada.
 • Tovar nebol vrátený kompletne, vrátane dokumentácie.
 • Tovar bol zaslaný bez originálneho dokladu o kúpe alebo bez sprievodného listu o odstúpení od zmluvy.
 • Tovar podlieha rýchlemu zastaraniu a zníženiu ceny.
 • Jedná sa o tovar, na ktorý sa garancia odstúpenia od zmluvy  nevzťahuje.
 • Tovar javí známky zlého skladovania (rez, prach, špina či iného znehodnotenia).
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • Na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.
 • Na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo využité
 • Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 • Na dodávku tovaru dovezeného/upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebenia alebo zastarania. Produkty objednané na prianie zákazníka (neobvyklé autodiely a pod., ktoré nie sú bežne skladom a je potreba ich individuálneho dovozu dodávateľom) nie je možné vrátiť z dôvodu nesprávneho výberu produktu, alebo nepreštudovania parametrov produktu zo strany kupujúceho, pretože s týmito výrobkami sa kupujúci mal možnosť detailne zoznámiť a jeho objednávka bola uzavretá inou než elektronickou formou. V prípade odstúpenia od zmluvy pri týchto produktoch bude zákazník hradiť všetky náklady vzniknuté na individuálnu dodávku objednávky a na ich dodanie zákazníkovi. (väčšinou sa zákazníkovi vráti určitý podiel ceny).
O uznaní oprávnenia jednostranného odstúpenia od zmluvy Vás budeme informovať.

11. Možnosť odstúpenia od zmluvy – Storno objednávky zo strany predávajúceho
 • Bez udania dôvodu
 • Produkt sa už nevyrába
 • Produkt nie je dlhodobo skladom
 • U produktu výrazným spôsobom došlo k zmene ceny
 
12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnou výškou ceny objednaného tovaru vrátane expedičných a dopravných nákladov uvedených v cenníku na internetovej stránke. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.
 • Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odsek 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené ináč riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a násl..
Obchodné podmienky elektronickej predajne www.alternatory-startery.sk sú platné od 1.1.2011.

KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Akčná ponuka
Reklama

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Názvy, čísla a značky originálních výrobců jsou zde uváděny jen pro účely vyhledávání a porovnávání.
Alternátory a štartéry značek: BOSCHBriggs & Stratton, BUTEC, CAV, DELCO, DENSO, DUCELLIER, ELMOT, FEMSA, FORD, HITACHI, ISKRA, LADA, Leece Neville, LUCAS, Magneti Marelli, MAGNETON, Mando Melroe, MITSUBA, MITSUBISHI, MOTOROLA, NIKKO, NIPPONDENSO, Paris Rhone, Poong Sung, PRESTOLITE, SAWAFUJI, Tecumseh, UNITED TECHNOLOGIES, VALEO, VISTEON
Náhradní díly: CARGO, CEVAM, EUROCARBO, GHIBAUDI, HC PART, HELLA, HÜCO, ISKRA, MAGNETON, MAKO, MOBILETRON, ORME, SIOM, TRANSPO, UNIPOINT, VALEO, VIS NOVA, ZEN, ZM

JavaScript musí být povolen